A A A
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja Statutu szkoły

Statut LO im. A. Grottgera w Grybowie

STATUT
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ARTURA GROTTGERA
W GRYBOWIE

Podstawa prawna

Statut został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. /DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzeń i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 • Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące imienia Artura Grottgera.
 • Adres szkoły: ul. Rynek 4, 33-330 Grybów.
 • Szkoła jest placówką publiczną.
 • Nauka w szkole trwa trzy lata.

§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nowosądecki z siedzibą w Nowym Sączu, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 3

 1. Szkoła istnieje od 25 września 1919 roku. Patronem szkoły od 24 kwietnia 1970 r. jest Artur Grottger.
 2. Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski w 1971 roku.
 3. W szkole jest Izba Pamięci A. Grottgera, gdzie gromadzi się pamiątki związane z patronem szkoły.
 4. Uroczystości szkolne odbywają się według Ceremoniału, który stanowi załącznik nr 1 do statutu.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w odniesieniu do sfer: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Działalność dydaktyczna szkoły jest realizowana przez:
  1. obowiązkowe, nadobowiązkowe i fakultatywne zajęcia edukacyjne według ustalonych programów nauczania,
  2. przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych w szkole i poza szkołą,
  3. stwarzanie sprzyjającej, życzliwej atmosfery wokół rozwijania własnych zainteresowań uczniów,
  4. stwarzanie możliwości do nabycia przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, zdania egzaminu maturalnego, dalszej nauki i pracy.
 2. Działalność wychowawcza szkoły jest realizowana przez:
  1. wypełnianie postanowień zawartych w regulaminie szkoły,
  2. własny przykład wychowawczy nauczycieli i pracowników szkoły,
  3. udzielanie uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  4. współdziałanie z rodzicami, kościołem i środowiskiem w kształtowaniu osobowości ucznia,
  5. organizowanie różnych form kontaktu ze sztuką środowiska uczniowskiego,
  6. ochrona młodzieży przed skutkami demoralizacji,
  7. organizowanie różnego rodzaju wycieczek szkolnych,
  8. ukazywanie społecznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień (nikotyna, narkotyki, alkohol).
 3. Działalność opiekuńcza szkoły polega na:
  1. organizowaniu opieki stypendialnej według możliwości szkoły i ofert środowiskowych,
  2. indywidualnej pracy z uczniem zaniedbanym wychowawczo, trudnym, niepełnosprawnym,
  3. organizowaniu nauczania indywidualnego według potrzeb,
  4. zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki w czasie zajęć edukacyjnych, innych zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą, a także w czasie przerw poprzez dyżury nauczycieli,
  5. utrzymywanie pomieszczeń i sprzętu w stanie zgodnym z przepisami BHP oraz prowadzenie zajęć zgodnie z tymi przepisami,
  6. zapewnienie uczniom pierwszej pomocy w miarę możliwości.
 4. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły jest realizowana zgodnie z przyjętymi przez radę pedagogiczną, środowisko uczniowskie i rodziców programem wychowawczym i profilaktycznym, który stanowi załącznik nr 2 do statutu.

ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY

§ 5

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

§ 6

Organy szkoły wymienione w § 5 prowadzą swoją działalność w ramach kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły zgodnie z przyjętymi regulaminami swojej działalności, które są niesprzeczne ze statutem szkoły.

§ 7

Kompetencje dyrektora:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
 2. reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli oraz kontroluje pracowników szkoły,
 5. wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej; wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem,
 6. zarządza finansami i majątkiem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników zgodnie z obowiązującym prawem,
 8. organizuje i przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego oraz nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 9. opracowuje projekt organizacyjny szkoły oraz inne dokumenty związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
 10. przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i pracownikom,
 11. wnioskuje o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników do władz oświatowych, samorządowych i państwowych,
 12. podejmuje decyzje w różnych sprawach indywidualnych uczniów,
 13. wyraża zgodę na działalność w szkole organizacji i stowarzyszeń,
 14. koordynuje działania wychowawcze szkoły we współpracy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
 15. odpowiada za majątek szkoły.

§ 8

W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora. Uprawnienia i kompetencje wicedyrektora ustala w ramach delegacji uprawnień dyrektor szkoły.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 9

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy.
 2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej, który stanowi załącznik nr 3 do statutu szkoły i jest z nim niesprzeczny.
 3. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  1. zatwierdza plany pracy szkoły,
  2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy na wniosek dyrektora i w innych sprawach wychowawczych wymagających decyzji rady,
  4. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora ze stanowiska,
  5. deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora w ilości wymaganej prawem,
  6. opiniuje wnioski dyrektora liceum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  7. opiniuje organizację pracy szkoły oraz harmonogram zajęć edukacyjnych,
  8. zatwierdza statut szkoły i jego zmiany,
  9. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  10. opiniuje plan finansowy szkoły oraz przydział nauczycielom stałych i dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  11. wykonuje inne zadania przewidziane dla rady pedagogicznej w ustawie o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

RADA RODZICÓW

§ 10

 1. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez nią w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Regulaminu Rady Rodziców, który stanowi załącznik nr 4 do statutu.
 2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do liceum.
 3. Kompetencje, tryb działania oraz strukturę Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, opracowany na podstawie obowiązującego prawa.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 11

 1. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów liceum.
 2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, który stanowi załącznik nr 5 do statutu i nie może być z nim sprzeczny.
 3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
  1. przedstawia radzie pedagogicznej, dyrektorowi i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów i życia szkoły, a w szczególności:
   • przestrzegania podstawowych praw uczniów,
   • organizacji życia szkolnego,
   • działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej.
  2. szczegółowe zadania Samorządu Uczniowskiego określone są w regulaminie jego działalności.

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

§ 12

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw świątecznych, a także ferii zimowych i letnich określają corocznie władze oświatowe.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: zimowy i wiosenny.
 3. Okres zimowy dla klas programowo najwyższych kończy się w ostatnim tygodniu przed zimową przerwą świąteczną.
 4. Terminy zakończenia okresu zimowego dla klas I i II określa się corocznie w kalendarzu szkoły, zależnie od terminu ferii zimowych ustalanego przez MENiS.
 5. Zakończenie nauki w każdym okresie poprzedzane jest śródroczną bądź końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej.
 6. Terminy konferencji klasyfikacyjnych podane są corocznie w kalendarzu szkoły.

§ 13

 1. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 2. W arkuszu zamieszcza się wykaz nauczycieli, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych.
 3. Arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 14

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W szczególnych sytuacjach dyrektor szkoły może skrócić lekcje w części dnia lub całym dniu. Lekcja skrócona trwa 30 min., zaś przerwy pozostają bez zmian.
 3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 20-30 osób.
 4. W szkole stosuje się podziały klas na grupy ćwiczeniowe uzależniony od ilości uczniów w oddziale z przedmiotów: informatyka, język obcy oraz grupy łączone międzyklasowe z wychowania fizycznego. Decyzję w sprawie podziału podejmuje dyrektor w zależności od aktualnej sytuacji szkoły - zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych na innych zajęciach edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.

§ 15

 1. Szkoła ma bibliotekę szkolną wraz z centrum multimedialnym oraz zatrudnia bibliotekarza w pełnym wymiarze godzin.
 2. Biblioteka działa w oparciu o regulamin biblioteki, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Stanowi on załącznik nr 6 do statutu.
 3. Zadania biblioteki:
  1. współdziała w realizacji wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych oraz służy doskonaleniu nauczycieli i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  2. stanowi centrum informacyjno-medialne dla działań edukacyjnych szkoły i indywidualnych dążeń uczniów.
 4. Obowiązki bibliotekarza oraz przydział czynności określa regulamin biblioteki i odrębne przepisy władz oświatowych.
 5. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły.

§ 16

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie obchodzi Święto Szkoły 12 listopada. Jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych przeznaczony na imprezy szkolne.

ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

§ 17

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Organizację czasu pracy oraz prawa i obowiązki nauczycieli, pracowników i pracodawcy określa regulamin pracy, sporządzony na podstawie prawa pracy i prawa oświatowego oraz niesprzeczny ze statutem szkoły. Stanowi on załącznik nr 7 do statutu.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

§ 18

Do podstawowych zadań nauczycieli należy:

 1. rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć edukacyjnych,
 2. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w różnych dostępnych formach,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 5. udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 6. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
 7. oddziaływanie na uczniów osobowością, nienaganną postawą moralną i dobrym przykładem,
 8. poznanie ucznia, jego środowiska, sytuacji bytowej i stanu zdrowia,
 9. utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami,
 10. rzetelne prowadzenie powierzonej dokumentacji szkolnej,
 11. przestrzeganie ustalonego regulaminu pracy,
 12. wykonywanie czynności nadobowiązkowych przydzielonych przez dyrektora w danym roku szkolnym.

§ 19

 1. Szkoła zatrudnia główną księgową i pracownika administracyjnego oraz pracowników obsługi na stanowiskach i w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
 2. Pracowników szkoły obowiązują przepisy kodeksu pracy oraz przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie.
 3. Zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykonuje uprawniona osoba spośród pracowników szkoły bądź spoza szkoły na umowę - zlecenie.
 4. Pracowników administracji i obsługi obowiązują przydziały czynności opracowane na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VI - UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 20

 1. Do liceum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu gimnazjum, na podstawie wyników testu kompetencyjnego oraz po spełnieniu innych warunków określonych corocznie przez władze oświatowe i Radę Pedagogiczną szkoły.
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji do liceum określa regulamin szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, niesprzeczny ze statutem szkoły /załącznik nr 8/.

§ 21

Uczniowie mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed różnymi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 3. poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych innych osób,
 5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 6. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i pracowni multimedialnej,
 8. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

§ 22

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zarządzeń dyrektora, wychowawców i Rady Pedagogicznej oraz zasad ustalonych przez Samorząd Uczniowski,
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły,
 3. tolerowania poglądów, przekonań i wyznań religijnych innych osób,
 4. dbałości o mienie szkoły, czystość, porządek na terenie szkoły oraz o jej estetyczny wygląd,
 5. uczestniczenia w uroczystościach szkolnych,
 6. dbałości o higienę osobistą i zdrowie własne oraz kolegów, w tym do nie ulegania nałogom,
 7. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do wszystkich pracowników szkoły i kolegów

§ 23

Uczeń może być nagradzany za szczególne osiągnięcia i postawę etyczną oraz karany za nie wypełnianie obowiązków szkolnych i postępowanie niegodne ucznia.

 1. Wnioski o nagradzanie lub karanie ucznia mogą składać: nauczyciele, pracownicy szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski, opiekunowie organizacji szkolnych.
 2. Nagrody i kary są udzielane przez nauczycieli, wychowawców bądź dyrektora szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków.

§ 24

Ustala się następujące rodzaje nagród dla ucznia:

 1. pochwała przez wychowawcę lub nauczyciela w obecności klasy,
 2. pochwała opiekuna organizacji szkolnej,
 3. pochwała przez dyrektora na forum szkoły,
 4. list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia,
 5. dyplomy uznania,
 6. nagroda rzeczowa wręczona przez dyrektora na forum szkoły,
 7. wpis osiągnięć na świadectwie szkolnym lub do księgi pamiątkowej.

§ 25

Ustala się następujące rodzaje kar dla ucznia:

 1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
 2. ustne upomnienie dyrektora szkoły wobec klasy,
 3. nagana dyrektora wobec społeczności szkolnej,
 4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
 5. wyłączenie przez wychowawcę ucznia z wycieczek, zabaw itp. organizowanych w szkole lub poza szkołą,
 6. wykluczenie z członkostwa w organizacjach szkolnych,
 7. skreślenie z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej.

§ 26

Wykonanie kary określonej w § 25, p. 7 może być zawieszone na okres do końca roku szkolnego.

§ 27

Uczeń lub rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od uzyskania informacji w tej sprawie.

§ 28

 1. Szczegółowe zasady nagradzania i karania uczniów oraz trybu odwoławczego od kar zawarte są w regulaminie szkoły /załącznik nr 9/.
 2. Każdorazowe nagradzanie i karanie uczniów winno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

§ 29

 1. Postępy w nauce i zachowaniu ucznia podlegają ocenie.
 2. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów wraz z organizacją egzaminów szkolnych określają Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów /załącznik nr 10/ opracowane na podstawie prawa oświatowego i niesprzeczne ze statutem szkoły.

ROZDZIAŁ VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

 1. Majątek szkoły stanowią działki nr 516/1 o pow. 2063 m² i nr 690/2 o pow. 98 m² oraz budynek szkolny z wyposażeniem.
 2. Szczegółowe dane dotyczące majątku szkolnego zawiera operat szacunkowy wartości nieruchomości LO im. Artura Grottgera w Grybowie z dnia 14 XII 1996r.

§ 31

 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wzory pieczęci i ich opis stanowią załącznik do niniejszego statutu.

§ 32

 1. Przy szkole działa Towarzystwo Wspierania Liceum kontynuujące działalność podobnej organizacji z lat 1919-1939, o osobowości prawnej nadanej dnia 7. I. 1992 r., które prowadzi działalność wspierającą szkołę.
 2. Działalność Towarzystwa regulują odrębne przepisy.

§ 33

Statut szkoły obowiązuje: dyrektora, nauczycieli, młodzież, pracowników i radę rodziców.

§ 34

Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek organizacji prowadzących lub nadzorujących szkołę oraz organów szkoły, w trybie przewidzianym prawem.

§ 35

 1. Statut obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez władze oświatowe i organ prowadzący szkołę aż do odwołania.
 2. Z dniem zatwierdzenia nowego statutu traci moc poprzednia jego wersja.

Grybów, grudzień 2007Opublikował: Dorota Obrzut
Publikacja dnia: 26.03.2012
Podpisał: Dorota Obrzut
Dokument z dnia: 26.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 117